ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

               มนุษย์จะถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน เช่น สีตา สีผม ความสูง สีผิว ห่อลิ้นได้ ห่อลิ้นไม่ได้ ผมหยิก ผมเหยียด มีติ่งหู ไม่มีติ่งหู เป็นต้น โดยลูกจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อและแม่ พ่อจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะมาจากปู่ ย่า แม่จะได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากตา ยาย การถ่ายทอดลักษณะเช่นนี้เป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะบางลักษณะของลูกอาจเหมือนหรือแตกต่างจากพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ลักษณะที่แตกต่างออกไปนี้เป็นลักษณะที่แปรผันและสามารถถ่ายทอดสู่รุ่นลูก รุ่นหลานต่อไป

              การถ่ายทอดทางพันธุกรรมไม่ได้มีแต่ในมนุษย์เท่านั้น พืช สัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมด้วย สังเกตจากลูกที่ได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อและแม่ ลักษณะบางลักษณะจากพ่อและแม่ จะปรากฏและแสดงให้เห็นได้ในรุ่นลูก แต่บางลักษณะอาจไม่ปรากฏในรุ่นลูก แต่อาจไปแสดงออก หรือปรากฏในรุ่นหลานได้
              มนุษย์นำความรู้ที่ได้เกี่ยวกับการถ่ายทอด   ลักษณะทางพันธุกรรมมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสายพันธุ์ของพืชและสัตว์
              การปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ในอดีตใช้วิธีผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์พ่อกับพันธุ์แม่ที่มีลักษณะที่ต้องการ แล้วทำการคัดเลือกจนได้ลูกที่มีลักษณะดีที่ได้จากทั้งแม่และพ่อ แต่ปัญหาสำคัญของการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธี ผสมพันธุ์คือ ใช้ระยะเวลานานกว่าจะได้พืช หรือสัตว์ที่มีลักษณะตามต้องการและสามารถ ทำได้เฉพาะสิ่งมีชีวิตที่เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียว กัน หรือใกล้เคียงกันเท่านั้น ขณะที่ลักษณะต่างๆที่ต้องการอาจมีอยู่ในสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถนำมาผสมกับสิ่งมีชีวิตที่ต้องการได้ วิธีการด้านเทคโนโลยีชีวภาพจึงนำมาใช้เพื่อลดข้อจำกัดเหล่านั้น ในพืชมีการนำเอาเทคนิคการผสมเซลล์ มาใช้ แม้ว่าจะมาจากพืชต่างพันธุ์หรือต่างชนิดกัน ทำให้เกิดการสร้างสายพันธุ์ใหม่จากการรวมสารพันธุกรรมของพืช 2 พันธุ์เข้าด้วยกัน ก่อนนำไปพัฒนาให้เป็นต้นพืชใหม่ต่อไป

โพสท์ใน พันธุกรรม | ใส่ความเห็น